Faktory ovlivňující rozšíření druhů

Mezi hlavní faktory ovlivňující rozšíření druhu z pohledu areografie, tedy zejména velikost, tvar a obsazenost areálu daným druhem, patří:

  • šířka niky
  • pozice niky
  • abundance (lokální četnost)
  • schopnost disperze (není rozepsáno níže)
  • velikost území možného k osídlení (není rozepsání níže)

Co nejvíce ovlivňuje areál druhu?

Šířka niky

Šířka ekologické niky je důležitý faktor ovlivňující rozšíření druhu. Druhy, které mají ekologickou niku širší, mají výhodu, osídlují různé typy prostředí a zpravidla vykazují vysoké lokální populační hodnoty.

Pozice niky

I druhy, které jsou úzce specializované na jeden zdroj a mají tak ekologickou niku úzkou, mohou být široce rozšířené a mít vysoké populační hodnoty. To je dáno pozicí (nebo "polohou") niky, tedy tím, na jaký zdroj je druh specializovaný. Vzácnost daného zdroje pak velmi ovlivňuje rozšíření druhu.

Abundance (lokální četnost)

Přítomnost druhu na lokalitě nemusí svědčit o vysoké vhodnosti a výhodnosti prostředí, může být totiž zapříčiněna vysokou abundancí (četností) v nedaleké lokalitě, která je zdrojem přistěhovalců.

Rescue effect

Rescue effect je ekologický proces, při němž dochází k rychlé rekolonizaci nebo k nahrazení náhodného úbytku početnosti na všech lokalitách.

Rescue effect je možný díky počátečnímu osídlení velkého množství lokalit a vytvoření silných populací (tzv. source populations) v těchto lokalitách. Z těchto silných populací pak migrují jedinci do dalších lokalit včetně těch s méně příhodnými podmínkami.

Sink populations

Sink populations je ekologický jev, při němž počet migrujících jedinců už nestačí nahrazovat úbytek na ostatních lokalitách a druh tak může z řady lokalit velmi rychle mizet.


Jádrové a satelitní druhy

Jádrové druhy (anglicky core species) jsou takové druhy, které nejsou specializované či jsou specializovaný na hojný zdroj. Díky tomu mají vysokou abundanci, množství migrantů a osidlují hodně lokalit včetně těch s méně příznivým prostředím.

Satelitní druhy (anglicky satellite species) jsou druhy se specializací na relativně vzácné druhy, díky čemuž mají slabé populace, málo migrantů a většinou osidlují ještě méně lokalit než by jim příznivost prostředí umožňovala.


Studijní materiály Biogeografie

Téma Faktory ovlivňující rozšíření druhů je součástí studijních materiálů Biogeografie. Tento předmět byl vyučován na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity. Přejděte na rozcestník témat (1. tlačítko), nebo si přečtěte předcházející (2. tlačítko) či následující (3. tlačítko) téma.