Vypracované otázky z přednášek geomorfologie

V průběhu semestru jsme na předmětu
Z0051 Geomorfologie vyplňovali na začátku každého bloku geomorfologie krátké pětiminutové testy, v nichž vždy bylo nutné odpovědět na tři otázky. Často byly ve formě zakroužkování správné odpovědi, ne však vždy.

Níže naleznete odpovědi na otázky, které jsem stihl zaznamenat do poznámkového bloku. Celkem 6 otázek bohužel chybí. Zde je seznam otázek, můžete si na ně nejprve zkusit odpovědět v duchu:

 1. Kdy probíhaly neotektonické procesy?
 2. Popište alespoň 3 fáze denudačního procesu
 3. Jaké otázky zkoumá geomorfologie?
 4. Co je grus a jaké má složení?
 5. Co to je nubbin?
 6. Co je kalkreta a v jakém prostředí se vyskytuje?
 7. Popište rovnici indexu zabezpečení toku
 8. Nakreslete průběh hladiny a proudů v příčném profilu meandru
 9. Nakreslete proudnici v půdorysném plánu meandrující řeky
 10. Kde a za jakých okolností vznikají ledové klíny?
 11. Jak vznikají kryoplanační terasy?
 12. Jmenujte 4 druhy půdního ledu
 13. Definujte antecedentní údolí
 14. Jmenujte 3 příčiny epeirogeneze
 15. Definujte lineament
 16. Co to je morfostratigrafická úroveň?
 17. Kdy dochází v normálním erozním cyklu ke stádiu zralosti?
 18. Jmenujte alespoň 3 faktory ovlivňující citlivost reliéfu na změnu
 19. Kolikrát byl na daném obrázku překročen erozně-akumulační práh?
 20. Jmenujte 3 typy relativního datování stáří reliéfu
 21. Až do jaké doby lze použít metodu radiokarbonového datování?

1.       Kdy probíhaly neotektonické procesy?

Neotektonické procesy jsou tektonické pohyby, které začaly probíhat asi před 25 miliony lety a trvají do současnosti. Probíhaly a probíhají tedy ve dvou nejmladších geologických obdobích (neogén a kvartér).

2.       Vyjmenujte 3 základní fáze denudačního procesu

Denudaci lze vyjádřit jako odnos materiálu, snižování nadmořské výšky a zmenšování relativního převýšení. Mezi 3 základní fáze denudace patří:

 • zvětrávání,
 • gravitační přesuny hmot (svahové pohyby),
 • eroze.

3.       Jaké otázky zkoumá geomorfologie?

Geomorfologie je věda, která se zabývá studiem tvarů zemského povrchu, jejich genezí a stářím. Mezi otázky, které zkoumá, pak patří například:

 • Jak vypadají tvary reliéfu?
  •  zkoumá morfografie = popis tvarů
 • Jaké mají tvary geometrické vlastnosti?
  • zkoumá (geo)morfometrie = měření tvarů
 • Jakým způsobem tvary vznikly?
  • zkoumá morfogeneze = vysvětlení vzniku tvarů
 • Kdy tvary vznikaly a jak jsou staré?
  • zkoumá morfochronologie = datování tvarů
 • Jaké procesy na tvarech aktuálně probíhají?
  • zkoumá morfodynamika = objasnění geomorfologických procesů

4.       Co je grus a jaké má složení?

Grus je produkt zvětrávání krystalických hornin, především pak granitů. Písek se štěrkem je zastoupen ze 70 až 100 %. Podíl obsah prachu s jílem musí být do 25 % a podíl samotného jílu do 10 %.

5.       Co to je nubbin?

Nubbin je reziduální forma bornhardtu. Bornhardt je kupolovitá vyvýšenina s příkrými, kovexními, skalnatými svahy s minimálním pokrytím sutí a zploštělým temenem. Nubbin pak vzniká jeho kolapsem, jde o jakési zbytky bornhardtu.

6.       Co je kalkreta a v jakém prostředí se vyskytuje?

Kalkreta je typ durikrusty (hardpanu). Jde o tvrdší typ kůry z CaCO3 vznikající v semiaridních podmínkách při zvětrávání hornin. Nalezneme je tedy v suchém a zásaditém prostředí.

7.       Popište rovnici indexu zabezpečení toku

Index zabezpečení toku je jedno ze základních charakteristik údolní sítě. Jde o plochu, která je k dispozici pro fungování a vznik jednotkové délky dané říční sítě. Jinými slovy jde o metry čtvereční, které vyživují jeden metr délky koryta v dané říční síti. Počítá se dle rovnice:

c = A / ∑ L [m2.m-1]

V ní A znamená plochu povodí a ∑ L celkovou délku všech koryt v dané říční síti. Například v povodí na pískovci bude hodnota indexu vyšší, protože zde bude docházet k větší infiltraci. Více vody tak odtéká pod povrchem a na danou plochu mají koryta menší sumu délek.

8.       Nakreslete průběh hladiny a proudů v příčném profilu meandru

Obr. 1 Průběh hladiny a proudů v příčném profilu meandru

9.       Nakreslete proudnici v půdorysném plánu meandrující řeky

Obr. 2 Proud v půdorysném plánu meandrující řeky

10.     Kde a za jakých okolností vznikají ledové klíny?

Polygony ledových klínů mají paleoklimatický význam. Jsou totiž indikátor souvislého permafrostu a vznikají při ročních průměrných teplotách vzduchu menší než -6 °C. Rozměry klínů se liší podle dostupnosti vody a jejich stáří. Velikost polygonů ledových klínů se pak obvykle pohybuje mezi 15 až 40 metry.

11.     Jak vznikají kryoplanační terasy?

Kryoplanační terasy vznikají kryoplanací, tedy zarovnáváním reliéfu pochody vyvolanými mrazovým působením. Uplatňuje se při ní především nivace, při které dochází k mrazovému zvětrávání, geliflukci, mrazovému creepu i ronu, a mrazové třídění.

12.     Jmenujte 4 druhy půdního ledu

Rozlišujeme 4 základní druhy půdního ledu:

 • led vzniklý gravitačním průnikem povrchové vody a zámrzem (např. ledové klíny)
 • segregační led vzniklý migrací vody k zámrzné frontě (např. čočky)
 • intruzivní led vzniklý tlakovým pronikáním vody do sedimentu
 • pórový led vzniklý zámrzem vody v pórech půdy přímo na místě

Nad rámec lze pak ještě vymezit pohřbený led (původně ledovcový, říční atd.).

13.     Definujte antecedentní údolí

Antecedentní údolí je typ průlomového údolí, vodní tok tak probíhá napříč (nesouhlasně) geologickými strukturami. Ačkoliv se terén v cestě vodnímu toku zvedal, řeka měla stále dostatečně velkou erozní schopnost, aby se do dané překážky zařezala.

            Dalším typem průlomového údolí je údolí epigenetické, v němž se vodní tok zahloubil k podloží přes pokrývku sedimentů (či měkčích hornin).

14.     Jmenujte 3 příčiny epeirogeneze

Epeirogeneze je souhrnné označení pro pomalé a dlouhotrvající pohyby zemské kůry (nikoliv orogeneze). Mezi tří základní příčiny epeirogeneze patří:

 • horké skvrny (dochází k prohřívání kůry či přímo průniku magmatu)
 • fázové změny (např. hustší eklogit se změní na lehčí bazalt)
 • mechanické změny (odlehčení pevniny denudací, deglaciací či vypařením jezer)

15.     Definujte lineament

Lineament je rozsáhlá zlomová porucha nadregionálního až globálního významu, která zasahuje do značné hloubky. Jinými slovy jde o hlubinný zlom.

16.     Co to je morfostratigrafická úroveň?

Morfostratigrafické úrovně jsou časovou posloupností forem reliéfu. Typickým příkladem jsou říční terasy, jednotlivé terasy lze totiž datovat do různých období (např. sálské zalednění, halštrovské zalednění aj.)

17.     Kdy dochází v normálním erozním cyklu ke stádiu zralosti?

Dle Davisova modelu (normální erozní cyklus) dochází nejprve po vyzdvižení reliéfu k jeho prořezání hluboce erodujícími toky – tomuto období říkáme stádium mladosti. Další eroze pak vede k zániku plošin, reliéf je více pestrý, působí hornatějším dojmem. To je stádium zralosti. Po dalším působení eroze dochází k zarovnání terénu, vzniká peneplén (parovina) a reliéf vstupuje do stádia stáří.

18.     Jmenujte alespoň 3 faktory ovlivňující citlivost reliéfu na změnu

Citlivost reliéfu je ochota reliéfu se změnit při změně erozní báze. Tj. jak rychle reaguje reliéf na změnu klimatu a jiné vlivy. Mezi 3 hlavní faktory ovlivňující tzv. landscape sensitivity patří:

 • litologie
 • vegetační pokryv
 • morfometrické parametry reliéfu
  • převýšení (= energie reliéfu), sklon, hustota údolní sítě aj.

19.     Kolikrát byl na daném obrázku překročen erozně-akumulační práh?

Obr. 3 Říční terasy a překroční erozně-akumulačníhu prahu

NEVÍÍÍM ☹ ☹

20.     Jmenujte 3 typy relativního datování stáří reliéfu

Mezi typy relativního datování stáří reliéfu patří například:

 • určení obsahu karbonátů a jílů v půdách (zejména v aridních regionech)
 • mocnost úrovní říčních teras
 • hloubka jamek na obnažených balvanech

21.     Až do jaké doby lze použít metodu radiokarbonového datování?

Konvenční radiokarbonové datování měřením aktivity 14C lze použít pouze do doby asi 45 tisíc let před současností (BP = před rokem 1950).