Definice biogeografie

Biogeografie je věda, která se zabývá studiem rozšíření organismů v prostoru a čase. Dá se říci, že se biogeografie snaží dokumentovat a pochopit prostorové rozložení biologické rozmanitosti a změny tohoto rozložení v čase.

Většinou jde o vědu popisnou a srovnávací, je jen málokdy experimentální, a to už kvůli neproveditelnosti či etickým problémům. Přesto k několika došlo, příkladem může být experiment z konce 60. let, kdy byla sledována rekolonizace 6 ostrovů v zálivu Floridy, na nichž byla předtím populace odstraněna fumigací.

Biogeografie využívá a syntetizuje poznatky z mnoha disciplín (např. botanika, zoologie, ekologie, geografie aj.). Nejúžeji je však spjata s těmito disciplínami:

 • makroekologie (makro-data)
 • fylogeografie (zejména genetické analýzy, související s historickým šířením druhů)
 • paleoekologie (ekologie v historii, zejména na základě starých pylů aj.)

Klíčové pojmy biogeografie

Taxon

Taxon je jednotka hierarchické klasifikace organizmů. Mezi základní druhy taxonů patří v následujícím hierarchickém pořadí:

 • doména (imperium)
 • říše (regnum)
 • oddělení/kmen (divisio/phylum)
 • třída (classis)
 • řád (ordo)
 • čeleď (familia)
 • rod (genus)
 • druh (species)

Druh

Nejběžnějším taxonem je druh (species). Druh definujeme jako skupinu populací, která je reprodukčně izolovaná od ostatních populací. Druh má binomické (dvouslovné) jméno, složené ze jména rodu a druhového přívlastku. Pokud používáme latinský název, píšeme jej kurzívou a svelkým písmenem na začátku (př. Abies alba).

V taxonomii se od hierarchické pozice druhu odvíjejí tyto 2 typy taxonů:

 • supraspecifické taxony (nad úrovní druhu, např. říše či rod)
 • infraspecifické taxony (pod úrovní druhu, např. poddruh)

Populace

Populace je v ekologii a biogeografii definována jako soubor jedinců stejného druhu. Tito jedinci se společně vyskytují na určitém územím a v určitém čase.

Společenstvo (biocenóza)

Společenstvo (nebo také biocenóza) je soubor populací dvou nebo více druhů. Tyto populace obývají vymezené území v určitém časovém úseku.


Studijní materiály Biogeografie

Téma Definice biogeografie je součástí studijních materiálů Biogeografie. Tento předmět byl vyučován na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity. Přejděte na rozcestník témat (1. tlačítko), nebo si přečtěte následujícící (2. tlačítko) téma.