Lesnická legislativa

Pro lesnickou legislativu je v současnosti klíčový Lesní zákon 289/1995 Sb. V roce 1996 bylo vydáno 11 vyhlášek, které upravují hospodaření a správu lesů. Podrobněji byla legislativa rozebírána na semináři.

Kompetence

Kompetence v oblasti lesnictví má především ministerstvo zemědělství (MZe). Dále pak ministerstvo životního prostředí (MŽP), které má ve správě lesy v národních parcích, národních přírodních rezervacích a národních přírodních památkách. Rovněž pod něj spadá inspekce životního prostředí (kontrolní orgán).

Střet kompetencí často vede k „válkám“ mezi MZe a MŽP v přístupu ke správě lesů, což je jeden z důvodů, proč se situace v lesích příliš nelepší.

Dále má jisté pravomoci i krajský úřad, kde se například referent životního prostředí vyjadřuje k lesním hospodářským plánům. Kraje též spravují přírodní rezervace a přírodní památky.

Výběr vyhlášek ministerstva zemědělství

Vyhláška MZe č. 83/1996 Sb., tzv. HÚLka (hospodářská úprava lesů), se zabývá zpracováním OPRL a vymezením hospodářských souborů.

Hospodářskou úpravou lesů se zabývá ÚHUL, aneb Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, který sídlí v Brandýse nad Labem. Jeho pobočky jsou kolikrát zajímavě umístěny (např. Jablonec nad Nisou, Písek) a jejich kompetence se nekryjí s kraji.

V této vyhlášce se řeší i provedení a náplň OPRL (Oblastní plán rozvoje lesa), který vypracovává ÚHUL. Jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky a doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov.

OPRL jsou vypracovány pro jednotlivé přírodní lesní oblasti (PLO), aby zohledňovali místní podmínky, s platností na 20 let.

Vyhláška MZe č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování se týká detailů kolem plánování péče o les a těžby dřeva. Mimo jiné stanovuje podíly melioračních a zpevňujících dřevin, neříká však, jak dlouho v lese mají tyto dřeviny růst a jak mají být vysazeny. Zabývá se také například zajištěním ekologické i statické stability lesa.

Dokumenty lesnického plánování

Mezi klíčové patří OPRL, oblastní plán rozvoje lesa, který je popisován výše.

Dalším dokumentem je LHP, lesní hospodářský plán zpracovávaný na 10 let. Ten de facto funguje v různých formách již od dob Marie Terezie. Je povinnost si ho nechat zpracovat a zaplatit pro majetky nad 50 ha. Obsahuje informace o každé porostní skupině (skupina nad 20×20 m, tvořena alespoň jednou etáží).

Lesnická taxační kancelář změří stromy, kubaturu dřeva v lese, určí druhovou strukturu, typologii a zpracují plán, co s daným majetkem v 10 letech dělat. Určí kolik vykácet, aby se směřovalo k těžební vyrovnanosti (co vyroste, to skácím). Naplánuje i zákonně povinné zalesnění holiny do 2 let (způsob a jaké druhy).

Veřejně přístupné pro státní majetky (dobrý zdroj informací), soukromník musí dát souhlas se zveřejněním.

Velmi zjednodušenou verzí LHP jsou LHO, lesní hospodářské osnovy. Ty jsou taktéž zpracovávány na 10 let, ale pro majetky, které jsou menší než 50 ha. Jejich vyhotovení majiteli proplatí stát.