Úvod do studia hydrologie

Předmětem výzkumu hydrologie je hydrosféra, a to ve všech jejích formách a skupenstvích – voda, sníh, led i vzdušná vlhkost v atmosféře. Zkoumá zákonitosti výskytu, oběhu, časového a prostorového rozdělení vody na Zemi, její vzájemné působení s prostředím včetně živé přírody, jako i její fyzikální, chemické a biologické vlastnosti.

Je spjata s živou přírodou – podmiňuje její existenci a její kvalita a množství ovlivňuje habitaty. Stejně mohou působit i různé tvary koryt, příkladem může být regulace toku v podobě zpevněného lichoběžníkového koryta. Takový zásah má pak silný negativní dopad na biodiverzitu – v takovém toce totiž chybí úkryty pro různé druhy atp.

Vědní obor hydrogeografie se zaobírá vztahy mezi vodními útvary na pevnině a ostatními krajinotvornými prvky. Je považována za součást fyzické geografie.

 

Členění hydrologie

Zde je uvedeno pouze základní členění podle předmětu výzkumu, nepostihuje tak všechny disciplíny geografie.

 1. hydrologie moří (oceánografie)
  1. fyzická o. – fyz. vlastnosti mořské vody, procesy interakcí atmosféra – oceán, pohyb mořských vod
  2. chemická o.
  3. biologická o.
  4. mořská geologie a geofyzika
 2. hydrologie pevnin
  1. atmosféry
  2. tekoucích vod (potamologie)
  3. stojatých vod (limnologie)
  4. mokřadů
  5. podzemních vod (hydrogeologie)
  6. půdy (hydropedologie)
  7. ledovců (glaciologie)
  8. sněhu a ledu (kryologie)

Vybrané dílčí disciplíny

Hydrometrie je část hydrologie zabývající se způsoby měření hydrologických prvků potřebnými přístroji, jako i metodami jejich získávání, přenosu, zpracování a archivací hydrologických dat.

Hydrografie pak popisuje hydrologické procesy, jevy probíhající ve vodních útvarech a zákonitosti jejich geografického rozložení na Zemi.

 

Vybrané samostatné disciplíny

Hydrogeologie se zabývá původem a tvorbou podzemních vod, formami jejich výskytu, jejich rozšířením, pohybem, režimy, zdroji, vztahy k povrchovým vodám, přírodními podmínkami využitelnosti a regulace. Při tom přihlíží na chemické, fyzické a biologické vlastnosti a na procesy vzájemného působení podzemních vod s horninami, půdami, plyny a dalšími tekutinami.

Hydrometeorologie je pak disciplína zaobírající se výskytem a pohybem vody v ovzduší jakou součástí hydrologického cyklu. Někdy je považována za společný základ hydrologie a meteorologie.

Hydropedologie se zabývá statikou a pohybem půdních vod, vlastnostmi vody a roztoků v půdě ve vztahu k vlastnostem půdy jakou součásti systému podzemní voda – půda – rostlina – atmosféra.

Pozn.:    Podpovrchová voda se skládá z půdní vody a podzemní vody, které jsou od sebe oddělený hladinou podzemní vody! Pojem spodní voda z pohledu hydrologie neexistuje!