Koncepty pojetí biologického druhu

Podle Maydena (1998) existuje 22 různých pojetí a konceptů jak definovat druh v biologii. Ani jedna však není dokonalá a existují výjimky. Pro účely biogeografie jsou pak nejdůležitější tyto 3 koncepce:

 • morfologický koncept druhu (MSC)
 • biologický koncept druhu (BSC)
 • fylogenetický koncept druhu (PSC)

Koncept morfologického druhu

V konceptu morfologického druhu (zkratka MSC vycházející z angličtiny) je druh definován jako skupina jedinců, kteří jsou morfologicky odlišitelní od jiných takových skupin.

Výhoda spočívá především v tom, že takový koncept je aplikovatelný na fosilní materiál.

Nevýhodou je výskyt druhů polytypických (1 pohlaví se může vyskytovat ve 2 či více morfologických formách) a kryptických (druh skrytý, na první pohled nerozlišitelný od jiného).

Koncept biologického druhu

V konceptu biologického druhu (zkratka BSC vycházející z angličtiny) je druh definován jako skupina populací, která je reprodukčně izolovaná od ostatních populací. Tato izolace je dvojího typu:

 • Izolace prezygotická (nedojde ani ke zplození jedince)
  • předkopulační (vzájemná sexuální nepřitažlivost různých druhů, různá doba vhodná pro páření nebo inkompatibilita kopulačních orgánů aj.)
  • postkopulační (nekompatibilita gamet, nedojde k oplození)
 • Izolace postzygotická (neživotaschopnost hybridů, jejich sterilita aj.)

I s tímto pojetím druhu souvisí několik problémů. Především jde o špatnou aplikovatelnost na fosilní materiály. Dále je obtížně aplikovatelné na klonální organismy, kde by dle této definice byl každý jedinec druhem. Problematická je i biologická hybridizace, kdy mohou vzniknout životaschopní (a vzácně i plodní) kříženci.

Koncept fylogenetického druhu

V konceptu fylogenetického druhu (zkratka PSC vycházející z angličtiny) je druh definován jako skupinu jednotlivců, kde všichni sdílí apomorfní (neboli odvozený) znak, který není přítomen u jejich předků či u příbuzných druhů.

Apomorfní (či odvozený) znak může být morfologický i genetický, kdy se pak jedná o nějakou unikátní genetickou sekvenci.

Fylogenetický koncept druhu je minimální a jasně diagnostikovaná jednotka fylogeneze. Ač jasně definovaný, neshoduje se plně s reálnou situací.

Jednotky nižší než druh

Kvůli potřebě odlišení skupin populací v rámci 1 druhu od jiné skupiny populací téhož druhu se rozlišují jednotky nižší než druh:

 • poddruh (ještě jde o taxonomickou jednotku)
 • variety, morfy, ekotypy (nižší, netaxonomické jednotky lišící se například adaptacemi na svá specifická stanoviště, ale nejsou reprodukčně izolovány, více se vyskytují v botanice)

Studijní materiály Biogeografie

Téma Koncepty pojetí biologického druhu je součástí studijních materiálů Biogeografie. Tento předmět byl vyučován na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity. Přejděte na rozcestník témat (1. tlačítko), nebo si přečtěte předcházející (2. tlačítko) či následující (3. tlačítko) téma.