Invaze, zavlečené druhy a další terminologie

Invaze, zavlečené druhy a další pojmy jsou základní terminologie invazní ekologie, která se zabývá studiem nebezpečného šíření nepůvodních druhů a z toho plynoucích následků. Níže naleznete výběr pojmů týkající se invazí doplněný o stručné definice.


Původní druhy

Původní druhy (anglicky native, indigenous species) jsou takové, které vznikly na daném území přirozenými evolučními procesy bez přispění lidské aktivity a které se na stanoviště rozšířily bez asistence, přímé i nepřímé, člověka.

Pokud se původní druh začne nekontrolovaně šířit jako důsledek sekundární lidské činnosti (např. eutrofizace, tvorba nových stanovišť), bývá pak nazýván jako druh expanzivní.


Zavlečené (nepůvodní) druhy

Nepůvodní či zavlečené druhy (anglicky alien, exotic, introduced, non-native, non-indigeous species) jsou takové, které se na dané území dostaly v důsledku činnosti člověka, ať už úmyslně nebo neúmyslně. To zahrnuje i druhy, které se pak později šíří již bez přispění lidské aktivity na další stanoviště.

Invazivní proces: invaze a její předstupně

Invazivní proces zahrnuje 3 základní fáze:

 1. zavlečení (introduction)
 2. zdomácnění (naturalization)
 3. invaze (invasion)

1. Zavlečení

Zavlečení (anglicky introduction) je proces, při kterém je organismus nebo jeho diaspora transportována člověkem přes geografickou bariéru z původního areálu do nového území.

2. Zdomácnění

Zdomácnění (anglicky naturalization) je proces, při kterém se zavlečený druh stává na novém územím nezávislým na lidské činnosti a dokáže se pravidelně rozmnožovat po dlouhou dobu (a to nejméně 10 let).

3. Invaze

Invaze (invasion) začíná tehdy, pokud se naturalizované druhy začnou rychle šířit na velké vzdálenosti a zpravidla i na rozsáhlá území.

Pro rostliny s vegetativním rozmnožováním je bráno za minimum šíření alespoň 6 metrů za 3 roky od mateřské rostliny, u rostlinných druhů s generativním nejméně 100 metrů za 50 let. Většinou je to ale mnohem více.

Členění nepůvodních druhů dle invazivního procesu

Nepůvodní druhy lze primárně dělit podle nejvyššího stupně invazivního procesu:

 1. přechodně zavlečený druh
 2. naturalizovaný (zdomácnělý) druh
 3. invazní druh

1. Přechodně zavlečený druh

Přechodně zavlečených druh (anglicky casual species) je nepůvodní druh přežívající ve volné přírodě jen díky opakovanému přísunu diaspor v důsledku lidské činnosti. Příklad konopí setého pravého.

2. Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Naturalizovaný či zdomácnělý druh (anglicky naturalized or established species) je nepůvodní druh, který se pravidelně rozmnožuje ve volné přírodě po dlouhou dobu a nezávisle na lidské činnosti. Příklad ořešáku královského.

3. Invazní druh

Invazní druh (anglicky invasive species) je nepůvodní naturalizovaný druh, který se rychle šíří na velké vzdálenosti od mateřské populace a zpravidla na velmi rozsáhlém území. Příkladem je slunečnice topinambur.

Pravidlo desetiny

Pravidlo desetiny je statistický odhad, s jakou pravděpodobností dosáhne zavlečený druh určitého stadia invazního procesu. Do dalšího stadia pronikne v průměru vždy zhruba 10 %. Tzn. 10 % z přechodně zavlečených druhů se stává naturalizovaným druhem a 10 % z naturalizovaných invazivním.

Členění nepůvodních druhů dle doby od introdukce

Nepůvodní druhy lze podle doby od introdukce, tedy doby, kdy byly na území zavlečeny, rozdělit do dvou základních skupin:

 1. archeofyty (archaeophytes, do území se dostaly před rokem 1500, tj. před objevem Ameriky, zejména z Blízkého a Středního východu či Středomoří)
 2. neofyty (neophytes, do území se dostaly po roce 1500, hlavně z Ameriky a Asie)

Další terminologie invaze

Mezi další, klíčové terminologie invazivní ekologie patří tyto tři pojmy:

 • invazivnost (invasiveness, schopnost druhu invadovat)
 • invazibilita (invasibility, náchylnost společenstva k invazi)
 • invadovanost (level of invasion, pozorovaný počet či podíl nepůvodních druhů ve společenstvu)

Studijní materiály Biogeografie

Téma Invaze, zavlečené druhy a další terminologie je součástí studijních materiálů Biogeografie. Tento předmět byl vyučován na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity. Přejděte na rozcestník témat (1. tlačítko), nebo si přečtěte předcházející (2. tlačítko) či následující (3. tlačítko) téma.