Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí (KN) České republiky je dle zákona 256/2013 Sb. veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech (nemovitostech) vymezených zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem.

KN je zdrojem informací sloužící:

 • k ochraně práv k nemovitostem,
 • pro účely daní, poplatků a jiných peněžitých plnění,
 • k ochraně životního prostředí,
 • k ochraně zájmů státní památkové péče,
 • pro rozvoj území,
 • k oceňování nemovitostí
 • a k dalším účelů (vědecké, statistické, tvorba informačních systémů aj.).

Základní pojmy katastru nemovitostí

Pozemek je část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí (územní jednotky, katastrálního území, vlastnickou atd.). Geometricky a polohově určený pozemek, který je zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem, se označuje jako parcela.

Pro účely katastru nemovitostí jsou rozlišovány především tyto druhy pozemků:

 • orná půda (kód 2)
 • chmelnice (kód 3)
 • vinice (kód 4)
 • zahrada (kód 5)
 • ovocný sad (kód 6)
 • trvalý travní porost (kód 7)
 • lesní pozemek (kód 10)
 • vodní plocha (kód 11)
 • zastavěná plocha a nádvoří (kód 13)
 • ostatní plocha (kód 14)

Nemovitost (nemovitá věc) je dle občanského zákoníku pozemek (stavba je brána za součást pozemku) a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva (např. právo stavby), která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.

Katastrálním územím (KÚ) se rozumí technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí. Katastrální území jsou vymezena katastrálními hranicemi v rámci katastru nemovitostí a souvisle pokrývají celé území státu. Ke konci dubna 2019 bylo na územíČR evidováno 13 078 KÚ.

Katastrální operát a jeho obnova

Katastrální operát uspořádává obsah katastru podle KÚ. Jeho součástí je:

 • soubor geodetických informací (SGI) = katastrální mapa a její číselné vyjádření
 • soubor popisných informací (SPI) = údaje o KÚ, parcelách, budovách, vlastnících, právech apod.
 • sbírka listin = rozhodnutí orgánů veřejné moci, smlouvy a jiné listiny, na jejichž základě byl proveden zápis do katastru, úplná znění prohlášení vlastníka domu a dohody spoluvlastníků o správě nemovitosti
 • dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací, včetně místního a pomístního názvosloví
 • protokoly o vkladech, záznamech, poznámkách, dalších zápisech, opravách chyb, námitkách proti obnovenému katastrálnímu operátu, výsledcích revize katastru a o záznamech pro další řízení

Obnova katastrálního operátu je vyhotovení nového souboru geodetických informací (SGI) a nového souboru popisných informací (SPI) v elektronické podobě, které se provede:

 • novým mapováním,
 • přepracováním SGI,
 • nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav.

Vlastníci a jiní oprávnění mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad. Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát.

Druhy katastrálních map

Katastrální mapa je mapou velkého měřítka (1 : 1000, nebo 1 : 2880) a jakožto soubor geodetických informací (SGI) obsahuje polohopis, popis a body polohových bodových polí.

Katastrální mapy lze v základu rozlišit na:

 • Mapy analogové, které jsou vedeny v různých měřítkách a kladech mapových listů, pravidelně se však skenují.
 • Mapy digitální, které se dále dělí na:
  • KM-D = mapa digitalizovaná; zpravidla vzniká přepracováním z map v měřítku 1:2880 v souřadnicovém systému stabilního katastru (není v klasickém souřadnicovém systému); pokud nedochází ke vzniku DKM, bývá převáděna na KMD
  • KMD = mapa digitalizovaná; součást ISKN (Informační systém katastru nemovitostí) a v souřadnicovém systému S-JTSK
  • DKM = digitální mapa; součást ISKN, souřadnicový systém S-JTSK, vyšší přesnost, obvykle vzniká obnovou operátu novým mapováním či přepracováním map KN v měřítku 1 : 1000 a 1 : 2000.

Přístupy do katastru

Do katastru nemovitostí lze s omezenými funkcemi přistupovat zdarma, a to na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Možný je i placený přístup do této aplikace KN s pokročilými funkcemi, který je pro orgány státní správy poskytován bezúplatně. Mezi tyto funkce patří například výpisy z listu vlastnictví, oficiální kopie katastrálních map, získání údajů pro geometrické plány aj.

Požadované informace z KN lze získat i na přepážce katastrálních úřadů, této možnosti však využívá čím dál méně uživatelů na úkor vzdáleného, elektronického přístupu přes výše uvedenou webovou aplikaci.

List vlastnictví

List vlastnictví (LV) je veřejná listina obsahující soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník či spoluvlastníci, a slouží k prokazování tohoto vlastnictví. LV se skládá z těchto částí:

 • Záhlaví
 • Část A: „Vlastník, jiný oprávněný“
 • Část B: „Nemovitosti“
 • Část B1: „Jiná práva“
 • Část C: „Omezení vlastnického práva“
 • Část D: „Jiné zápisy“
 • Část E: „Nabývací tituly a jiné podklady k zápisu“
 • Část F: „Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám“

V případě, že některá z nemovitostí zapsaných v části B tohoto LV je dotčena aktuální změnou právních vztahů, je zde označena písmenem P („plomba“) a na konci výpisu je poznámka s číslem řízení, na jehož základě byla plomba vyznačena.

Geometrický plán

Geometrický plán (GP) je neoddělitelnou součástí listiny, podle které má být proveden zápis do katastru. A to v případech, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy, má-li být zpřesněno jeho geometrické a polohové určení nebo byl-li průběh hranice určen soudem. Geometrický plán musí být ověřen, že svými náležitostmi a přesností odpovídá platným právním předpisům, a opatřen souhlasem katastrálního úřadu s očíslováním parcel.

Náležitostmi geometrického plánu jsou dle zákona:

 • popisové pole,
 • grafické znázornění,
 • výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru,
 • seznam souřadnic.

V grafickém znázornění (náčrtu) záznamu podrobného měření změn (ZPMZ) je dosavadní stav vyhotoven černou barvou a nový stav barvou červenou.