Co je mapová kompozice?

Mapová kompozice je v kartografii a geoinformatice definována jako vlastní rozložení jednotlivých prvků kartografického díla na vybraném zobrazovacím médiu. Podléhá hlavně účelu mapy, zvolenému měřítku, kartografickému zobrazení, tvaru a velikosti vyobrazeného území a formátu daného média. Kompozice mapy řeší výslednou maketu mapy (zrcadlo mapy), v případech, které to vyžadují, pak dále klad listů, tematickou posloupnost, řešení rejstříku aj.


Maketa mapy

Maketa mapy (zrcadlo mapy) je grafické rozmístění obrysů všech kompozičních prvků v rámci jednoho formátu mapy, mapového listu, strany atlasu apod. Často se v souvislosti s používáním GIS softwaru objevuje slovo layout.


Mapové kompoziční prvky

Základní kompoziční prvky

Základní kompoziční prvky nesmí až na ojedinělé výjimky chybět ve výsledné kompozici. Mezi ně patří:

 • mapové pole
 • název mapy
 • měřítko (nejčastěji grafické)
 • legenda
 • tiráž

Nadstavbové kompoziční prvky

Nadstavbové kompoziční prvky (marginálie) zvyšují atraktivnost mapy a rozšiřují ji o další informace. Jejich použití musí být pečlivě zváženo, příliš vysoký počet marginálií totiž může neúměrně zatížit mapu a snížit tak její čitelnost a přehlednost. Provedení těchto prvků by mělo odpovídat jejich významu v celkové kompozici, je třeba se tak vyvarovat přílišné výraznosti (plocha, barva atp.).

 • Grafické marginálie
  • směrovka (povinná součást mapy, pokud neobsahuje zeměpisnou síť, nejedná se o známé území orientované k severu nebo se nejedná o součást souboru, který je celý orientován k severu),
  • vedlejší mapy,
  • příčné či podélné profily,
  • grafy,
  • fotografie aj.
 • Textové marginálie
  • doplňkové texty,
  • tabulky aj.

Jednotlivé prvky podrobněji

O jednotlivých mapových kompozičních prvcích a zásadách jejich tvorby lze napsat mnohé. Proto byly vybrané prvky vyčleněny do samostatných podkapitol:


Měřítko mapy

Měřítko je obvykle povinnou součástí mapy. Uživateli totiž prozradí, kolik metrů ve skutečnosti odpovídá jednomu centimetru na mapě.


Legenda mapy

Bez tzv. mapového klíče by šlo zejména na tematických mapách jen těžce rozklíčovat, co který symbol reprezentuje za jevy a objekty.


Název mapy

Věcný název, který trefně vyjadřuje místní, časové i věcné určení díla, by neměl za normálních okolností na mapě chybět.


Směrovka na mapě

Směrovka se sice řadí mezi nadstavbové kompoziční prvky, v mnoha případech je však její umístění na mapu povinné. Graficky totiž znázorňuje orientaci mapy ku světovým stranám.Studijní materiály GIS, geoinformatika a kartografie

Téma Mapová kompozice je součástí studijních materiálů GIS, geoinformatika a kartografie vytvořených zejména na podkladě předmětů vyučovaných na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity. Přejděte na rozcestník témat, případně na téma předcházející či následující.