Co je areografie?

Areografie je vědecké studium ekologických areálů. Areálem je základní jednotka biogeografických studií a rozumí se jím území obývané daným taxonem.

Areografie je jedno z hlavních témat biogeografie a makroekologie, zaměřuje se například na rozložení velikosti areálů, tvar areálů, vnitřní strukturu areálů aj.


Mapování areálu

Při mapování areálů v aerografii lze v základě postupovat těmito třemi postupy:

  • bodová data
  • mapy areálů (polygony)
  • síťové mapy (grid systém)

Bodová data

Při mapování areálů pomocí bodových dat označují jednotlivé body každý zaznamenaný výskyt druhu či společenstva opatřený souřadnicemi.

Bodová data výskytu druhů jsou zanesena například v česká fytocenologické databázi ČNFD nebo například ve velmi populární nadnárodní databázi GBIF.

Mapy areálů

Mapy areálů jsou polygony reprezentující areály druhů či společenstev, které byly vykresleny na základě terénních poznatků a expertních znalostí autora. Polygony jsou obvykle velmi generalizované.

Tyto polygonové mapy lze obvykle najít v encyklopediích, atlasech či například na webu IUCN Červený list ohrožených druhů.

Síťové mapy

V síťových mapách je výskyt (či početnost) druhů zaznamenán v pravidelné síti buněk o určité velikosti. Ve své podstatě jde o překonvertovaná bodová data.

Síťové mapování v ČR

Při síťovém mapování se v Česku dříve používal grid 10 × 10 km, území České republiky tak pokrývalo 846 kvadrátů.

V současnosti (2020) se používá německá síť Kartierung der Flora Mitteleuropas (KFME). Velikost gridu je 10’ z.š. × 6’ z.d. (v českých podmínkách zhruba 12 × 11,1 km, plocha 133,2 km2). Celkem 678 kvadrátů pokrývající ČR se dále dělí na čtvrtiny.

Síťové mapy založené na gridu KFME lze prohlídnout na webu PLADIAS.

Síťové mapování v Evropě

Při celoevropském mapování se obvykle používá síť založená na kartografickém zobrazení UTM, odpovídající gridu MGRS. Kvadráty mají velikost 50 × 50 km2. V místech mezi UTM poli se pak používají kompenzační, lichoběžníkové buňky.

Na národní úrovni se v Evropě běžně používají sítě 10 × 10 km2 nebo sítě odvozené od zeměpisných souřadnic. K jejich zobrazení jsou pak zpravidla používány národní souřadnicové systémy.


Samostatná témata areografie

Areografie jako biogeografické studium areálu je obsáhlé téma, a tak byly některé okruhy studijních poznámek vyčleněny do samostatných kapitol:


Vlastnosti areálů

Vztahy mezi ekologickými vlastnostmi taxonu a velikostí či tvarem jejich areálů. Kteří živočichové mívají svůj areál největší?


Faktory šíření druhů

Stručný a rychlý pohled na faktory ovlivňující šíření druhů z areografického hlediska. Co jsou rescue effect a sink populations?


Typy rozšíření a areálů

Vhled na základní dělení typů rozšíření taxonů a na dělení areálů podle vegetačních pásmů. Navíc něco málo o endemitech a glaciálních reliktech.Studijní materiály Biogeografie

Téma Areografie je součástí studijních materiálů Biogeografie. Tento předmět byl vyučován na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity. Přejděte na rozcestník témat (1. tlačítko), nebo si přečtěte předcházející (2. tlačítko) či následující (3. tlačítko) téma.